دعای مباهله

دعای مباهله

خواندن دعای مباهله یکی از اعمال روز مباهله می‌ باشد که شبیه به دعای سحر ماه رمضان است و شیخ طوسی در کتاب «مصباح» درباره فضیلت دعای روز مباهله بیان کرده، که از حضرت صادق علیه‌ السلام روایت شده است.

دعای مباهله با صدای استاد فرهمند

 

متن دعای مباهله 

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق نورانی ترین مراتب انوارت در صورتى که تمام مراتب آن نورانى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ‏

 خدایا پس درخواست می کنم بحق تمام مراتب نورانیتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلاَلِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلاَلِکَ جَلِیلٌ

خدایا از تو درخواست می کنم بحق عالیترین مراتب جلالت در صورتى که تمام مراتب جلالت عالى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِکَ کُلِّهِ‏

 خدایا پس از تو درخواست مى‏ کنم بحق تمام مراتب جلالت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق نیکوترین مراتب جمالت در صورتى که تمام مراتب جمالت نیکو است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى‏ کنم بحق تمام مراتب جمالت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا تو را می خوانم آنچنان که دستورم دادى پس دعایم اجابت فرماى همچنانکه وعده ‏ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَهٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق بزرگترین مراتب عظمتت در صورتى که تمام مراتب عظمتت بزرگ است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا پس درخواست می کنم بحق تمام مراتب عظمتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ

خدایا از تو درخواست می کنم بحق روشن ترین مراتب نورت در صورتیکه تمام مراتب نورت روشن است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس از تو درخواست مى‏ کنم بحق تمام مراتب نورت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَهٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به وسیعترین مراتب رحمتت‏ در صورتى که تمام مراتب رحمتت وسیع است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب رحمتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم چنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى همچنانکه به من وعده فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق عالیترین کمالت در صورتى که جمیع مراتب کمالت کامل است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب کمالت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّهٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق کاملترین کلماتت در صورتى که جمیع کلماتت کامل است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام کلماتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَهٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق نامهایت که بزرگند در صورتى که تمام نامهایت بزرگ است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا

خدایا پس درخواست مى‏ کنم به حق تمام نامهایت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم همچنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده دادى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَهٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق عالیترین مراتب عزتت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا پس درخواست مى ‏کنم بحق تمام مراتب عزتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق نافذترین مراتب مشیتت

 

وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا

در صورتى که تمام مراتب مشیتت نافذ است خدایا پس درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب مشیتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق آن قدرت کاملت

 

عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَهٌ

که بر همه اشیاء احاطه دارد در صورتى که تمام مراتب قدرتت احاطه به اشیاء دارد

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب قدرتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را مى‏ خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام دادى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق نافذترین مراتب علمت در صورتى که تمام مراتب علمت نافذ است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس از تو درخواست مى‏ کنم به حق تمام مراتب علمت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق پسندیده‏ ترین سخنهایت در صورتى که تمام سخنهایت پسندیده است ‏

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس از تو درخواست مى ‏کنم به حق تمام سخنهایت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا وَ کُلُّهَا إِلَیْکَ حَبِیبٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق محبوبترین حاجتى که برآورده ‏اى در صورتى که تمام حاجتها که برآورده‏ اى محبوب است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام حاجاتى که برآورده ‏اى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا تو را مى‏ خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت کن چنانکه وعده‏ ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به شریفترین مراتب شرافتت در صورتى که تمام مراتب آن شریف است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب شرافتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق ابدیترین مقامات پادشاهیت در صورتى که تمام مقامات آن ابدى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام مقامات پادشاهیت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ

خدایا درخواست مى‏ کنم به حق نیکوترین مراتب ملکت در صورتى که تمام مراتب آن نیکو است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب ملکت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را مى‏ خوانم چنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَلاَئِکَ بِأَعْلاَهُ وَ کُلُّ عَلاَئِکَ عَالٍ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق عالیترین مراتب بلندت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَلاَئِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى‏ کنم به حق تمام مقامات بلندت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَعْجَبِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ عَجِیبَهٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق گرامی ترین و عجیب ترین آیاتت در صورتى که تمام آیاتت عجیب و شگفت است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا پس درخواست مى‏ کنم به حق تمام آیاتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق قدیمترین احسانهایت در صورتى که تمام احسانهایت قدیم است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام احسان هایت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

بار خدایا من تو را مى‏ خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام دادى

 

اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا (مِمَّا) أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به حق هر چه که در آن شئون و جبروتت جمع است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَ کُلِّ جَبَرُوتٍ‏

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق هر شأنى و هر جبروتى

 

اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ أَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ‏

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق آن چیزى که اگر تو را به آن چیز بخوانم اجابت مى ‏کنى‏ اى خدا

 

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِبَهَاءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدایى که نیست خدایى جز تو از تو درخواست مى ‏کنم به نور لا اله الا انت

 

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدایى که معبودى جز تو نیست از تو درخواست مى ‏کنم به جلال لا اله الا انت

 

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدایى که معبودى جز تو نیست از تو درخواست مى‏ کنم به حق لا اله الا انت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را مى ‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَ کُلُّ رِزْقِکَ عَامٌّ

خدایا من از تو درخواست مى‏ کنم به حق عامترین مراتب رزقت در صورتى که تمام مراتب رزقت عام است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به تمام مراتب رزقت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَطَائِکَ بِأَهْنَئِهِ وَ کُلُّ عَطَائِکَ هَنِی‏ءٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق گواراترین عطایت در صورتى که تمام مراتب عطایت گوار است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَطَائِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏کنم بتمام مراتب عطایت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِأَعْجَلِهِ وَ کُلُّ خَیْرِکَ عَاجِلٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏کنم بحق عاجلترین مراتب خیرت در صورتى که تمام مراتب خیرت عاجل است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق تمام مراتب خیرت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِأَفْضَلِهِ وَ کُلُّ فَضْلِکَ فَاضِلٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به حق فاضلترین مراتب فضلت در صورتى که تمام مراتب بخشایشت زیاد است

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏کنم به حق تمام مراتب فضلت

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را مى ‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام دادى

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد

 

وَ ابْعَثْنِی عَلَى الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلاَمُ‏

و مرا بر گرویدن به تو و تصدیق نمودن پیغمبرت که بر او و آلش درود باد برانگیز

 

وَ الْوِلاَیَهِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَهِ مِنْ عَدُوِّهِ‏

و نیز مرا بر دوستى و ولایت (امیر المؤمنین) على بن ابى طالب و بیزارى از دشمنانش

 

وَ الاِیتِمَامِ بِالْأَئِمَّهِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ

و پیروى از امامان از آل محمد که بر آنان درود باد برانگیزان

 

فَإِنِّی قَدْ رَضِیتُ بِذَلِکَ یَا رَبِ‏

پس بدرستى که من بدان راضیم اى پروردگار

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ

بار خدایا درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) بنده تو و رسولت

 

فِی الْأَوَّلِینَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْآخِرِینَ‏

در اولین و درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) در آخرین

 

وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِینَ‏

و درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) در ملأ اعلى ‏و درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) در رسولان

 

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِیلَهَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِیلَهَ وَ الدَّرَجَهَ الْکَبِیرَهَ

بار خدایا عطا کن محمد (صلی الله علیه و آله) را (منبر) وسیله و شرف و فضیلت و مقام بزرگ

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد

 

وَ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی‏

و به آنچه روزیم دادى مرا قانع فرماى و هر چه به من دادى برایم مبارک ساز

 

وَ احْفَظْنِی فِی غَیْبَتِی وَ کُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِی‏

و مرا در غیبت خود و هر غایبى که دارم (از هر گونه بدى در پناهت) حفظ کن

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِی

بار خدایا درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) و آل محمد و برانگیزان

 

عَلَى الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ‏

 بر ایمان به تو و تصدیق رسول (گرامیت)

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد (علیهم السلام)

 

وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ الْخَیْرِ رِضْوَانَکَ وَ الْجَنَّهَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِکَ وَ النَّارِ

و از تو درخواست مى ‏کنم بهترین خوبی هاى رضوان و بهشت تو را و به تو پناه مى ‏برم از بدترین بد خشمت و دوزخ

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) و آل محمد

 

وَ احْفَظْنِی مِنْ کُلِّ مُصِیبَهٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلِیَّهٍ وَ مِنْ کُلِّ عُقُوبَهٍ

و مرا از هر مصیبت و بلیت و از هر زجر و عقوبت

 

وَ مِنْ کُلِّ فِتْنَهٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلاَءٍ وَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ‏

و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشى

 

وَ مِنْ کُلِّ مُصِیبَهٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَهٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ

و از هر گونه مصیبت و پیش آمد بد و آفتى که نازل گردیده یا نازل گردد

 

مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ

از آسمان بسوى زمین در پناه لطفت محفوظ بدار در این ساعت

 

وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ

و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِی

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏ مند گردان

 

مِنْ کُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ کُلِّ بَهْجَهٍ وَ مِنْ کُلِّ اسْتِقَامَهٍ

از هر شادى و از هر خرمى و از هر پایدارى و استقامت

 

وَ مِنْ کُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ کُلِّ عَافِیَهٍ وَ مِنْ کُلِّ سَلاَمَهٍ وَ مِنْ کُلِّ کَرَامَهٍ

و از هر فرج و از هر عافیت و تندرستى و سلامتى و از هر کرامت

 

وَ مِنْ کُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَیِّبٍ وَ مِنْ کُلِّ نِعْمَهٍ

و از هر رزق و روزى وسیع حلال پاکیزه و از هر نعمت

 

وَ مِنْ کُلِّ سَعَهٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ‏

و از هر وسعت که نازل شده یا نازل شود از آسمان به زمین

 

فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ

در این ساعت و در این شب و در این روز

 

وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ

و در این ماه و در این سال

 

اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتْ ذُنُوبِی قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِی عِنْدَکَ

بار خدایا اگر گناهانم چهره ‏ام را نزد تو فرسودند و میان من و تو حایل شدند

 

وَ حَالَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ غَیَّرَتْ حَالِی عِنْدَکَ‏

و حال مرا در حضرتت دگرگون کرده ‏اند

 

فَإِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی لاَ یُطْفَأُ وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِیبِکَ الْمُصْطَفَى‏

پس من از تو درخواست دارم به نور پاکت که خاموش نگردد و به آبروى حضرت محمد مصطفى (صلی الله علیه و آله) حبیب تو

 

وَ بِوَجْهِ وَلِیِّکَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِیَائِکَ

و به آبروى ولیت على مرتضى و به حق اولیائت

 

الَّذِینَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

که برگزیدى آنان را که درود فرستى بر محمد و آل محمد

 

وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِی وَ أَنْ تَعْصِمَنِی فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی‏

و آنچه از گناهان در گذشته دارم بیامرزى و در آینده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم دارى

 

وَ أَعُوذُ بِکَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِیکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی‏

و به تو پناه مى ‏برم بار خدایا که به چیزى از نافرمانى و معصیت تو بازگشت نمایم هرگز تا زنده‏ ام دارى

 

حَتَّى تَتَوَفَّانِی وَ أَنَا لَکَ مُطِیعٌ وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ

تا جانم بگیرى و من مطیع تو و تو از من راضى و خوشنود باشى و عملم را

 

وَ أَنْ تَخْتِمَ لِی عَمَلِی بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِی ثَوَابَهُ الْجَنَّهَ

ختم به خیر و عاقبت به خیر فرمایى و ثواب آن را بهشت برایم مقرر فرمایى

 

وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ یَا أَهْلَ التَّقْوَى

و اینکه آنچه تو اهل آنى با من بجاى آرى اى اهل تقوى

 

وَ یَا أَهْلَ الْمَغْفِرَهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و اى اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد

 

وَ ارْحَمْنِی بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ‏

و بر من ترحم فرما به رحمت تو امید دارم اى مهربانترین مهربانان عالم. 

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران
انواع کتیبه غدیر
انواع استیکر پشت شیشه خودرو
اسپند دودکن
انواع جادستمال کاغذی
انواع مگنت یخچالی مذهبی
انواع استکان مذهبی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا