روزشمار چهل سلام نیمه شعبان

روزشمار چهل سلام نیمه شعبان

روزشمار چهل سلام نیمه شعبان روزشمار چهل سلام نیمه شعبان : صاحبدلی می گفت: “تکان میخوری بگو یا صاحب الزمان،مینشینی بگو یا صاحب الزمان،برمیخیزی بگو یا صاحب الزمان…. صبح که از خواب بیدار میشوی مؤدب بایست و صبحت را با سلام به امام زمانت شروع کن و بگو آقا جان […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه سوم – محصولات فاطمیه ۱۳۹۵

طوفان فکری فاطمیه سوم -گزارش همایش محصولات فاطمیه ۱۳۹۵ به شرح زیر: ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه سوم – اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﻃﻤﯿه در ﺟﻤﻌه ۹۵/۹/۵ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ تا ۱۹ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۸۴ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. که ۳۱ نفر در اراﺋﻪ اﯾﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی طوفان فکری فاطمیه سوم ﺑﻪ […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی

خلاصه گزارش طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی همایش طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی در جمعه ۰۶/۱۰/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار شد . خلاصه ایده ها به صورت زیر ارائه میشود: طوفان فکری فاطمیه دوم – تلگرام: تهیه کلیپ […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی

ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی در ﺟﻤﻌﻪ ۹۵/۱۰/۱۰ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ تا ۲۱  با حضور ۵۶ نفر برگزار شد . ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد: طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی ﻣﺤﺘﻮا : بنظرم […]