راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – عید غدیر کودک

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام به زبان کودکانه همراه با تصویر

راهکارهایی جهت ایجاد محبت و ارتباط و شناخت بهتر و بیشتر امیرمؤمنان علیه السلام به زبان کودکانه، همراه با تصاویر کودکانه طراحی شده است.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – نماز خواندن

راهکار شناخت امیرالمومنین

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 1 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – دعا برای ظهور

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 02

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 2 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – عید غدیر روز جشن

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 03

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 3 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام –  هدیه دادن روز عید غدیر

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 04

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 4 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – چراغانی عید غدیر

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 05

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 5 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – جشن غدیر

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 06

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 6 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – دوست داشتن

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 07

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 7 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – محبت 

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 08

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 8 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – مهربانی

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 09

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 9 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – محبت در قلب

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 10

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 10 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – کار خوب

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 11

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 11 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – انجام کار نیک به خاطر امیرالمومنین علیه السلام

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 12

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 12 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – دوستداران حضرت علی علیه السلام

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 13

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 13 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – کار خوب برای او

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 14

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 14 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – اولین ستاره قلب من

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 15

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 15 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – آفتاب همه ی جهان

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 16

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 16 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – در راه شما

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 17

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 17 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – 

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 18

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 18 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – انجام کارهای خوب

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 19

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 19 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – دل خانه ی تو

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 20

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 20 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – شکر خدا

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 21

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 21 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – گنج با ارزش

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 22

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 22 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – سلام به امامان

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 23

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 23 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – هر صبح سلامی به شما

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 24

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 24 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – داستان هایی از حضرت علی علیه السلام

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 25

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 25 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – قصه 

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 26

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 26 کلیک نمایید.


راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام – مهربان و شجاع

راهکار شناخت امیرالمومنین علیه السلام - عید غدیر کودک - jpg ghadir rahkar tabligh 27

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر راهکار شناخت 27 کلیک نمایید.


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا