سلسله مطالب واقعه و خطبه غدير

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر – “چرا غدیر”به جهات اهمیت «واقعه و خطبه‏ ى غدیر» خواهد پرداخت. از مهم ترین جهات اهمیت سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر ،مقاصد والاى حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این واقعه است.این سلسله مطالب در ۳ شماره و چند گزینه […]

30 روز تا عید الله الاکبر

۳۰ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۰ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۰ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت امیر عوالم وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه باقی مانده است… روزشمار هایی همراه با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای شما بزرگواران طراحی شده است که […]

32 روز تا عید الله الاکبر

۳۲ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۲ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۲ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت امیر عوالم وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه باقی مانده است… روزشمار هایی همراه با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای شما بزرگواران طراحی شده است که […]

33 روز تا عید الله الاکبر

۳۳ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۳ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۳ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت امیر عوالم وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه باقی مانده است… روزشمار هایی همراه با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای شما بزرگواران طراحی شده است که […]

36 روز تا عید الله الاکبر

۳۶ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۶ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۶ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت امیر عوالم وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه باقی مانده است… روزشمار هایی همراه با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای شما بزرگواران طراحی شده است که […]

38 روز تا عید الله الاکبر

۳۸ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۸ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۸ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت امیر عوالم وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه باقی مانده است… روزشمار هایی همراه با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای شما بزرگواران طراحی شده است که […]