هرم مزلو

سخنرانی هرم مزلو و پاسخ الهی به نیاز های بشر

نیمه شعبان و تئوری‌ های روان‌ شناسی هرم مزلو ابتدا هرم مزلو را به مستمعین نشان دهید و از آن‌ها راجع به هرم مزلو سؤالاتی بپرسید : آیا چیزی در مورد آن می‌دانند؟ مربوط به کدام دانشمند است؟ وجه متفاوت دیدگاه این دانشمند نسبت به بقیه‌ی هم رده های خودش […]

میثم تمار

روایت میثم تمار – او یک خدمتگزار بود شماره ۲

او یک خدمتگزار بود شماره ۲ درباره میثم تمار است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره میثم تمار است. میثم تمّار […]

عمرو بن حمق

روایت عمرو بن حمق – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۹

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۹ درباره یار وفادار عمرو بن حمق است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در  به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره یار وفادار عمرو […]

راس الشیعه

روایت ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی ( راس الشیعه )- او یک خدمتگزار بود شماره ۲۸

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۸ درباره ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی ( راس الشیعه )است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت […]

او یک خدمتگزار بود شماره 30 درباره علی بن محمد سمری است.

روایت علی بن محمد سمری – او یک خدمتگزار بود شماره ۳۰

او یک خدمتگزار بود شماره ۳۰ درباره علی بن محمد سمری است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره علی بن محمد […]

روایت ابوالقاسم حسين بن روح نوبختی

روایت ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۷

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۷ درباره ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره ابوالقاسم حسین […]

روایت ابوجعفر محمد بن عثمان عمری

روایت ابوجعفر محمد بن عثمان عمری – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۶

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۶ درباره ابوجعفر محمد بن عثمان عمری است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره ابوجعفر محمد […]

هشام بن حکم

روایت هشام بن حکم – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۴

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۴ درباره هشام بن حکم است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره هشام بن حکم است. […]

قنبر غلام امیرالمومنین

روایت قنبر غلام امیرالمومنین ع – او یک خدمتگزاربود شماره ۲۳

او یک خدمتگزاربود شماره ۲۳ درباره قنبر غلام امیرالمومنین علیه السـلام است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره قنبر غلام امیرالمومنین […]

حجاج بن مسروق جعفی

روایت حجاج بن مسروق جعفی – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۲

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۲ درباره حجاج بن مسروق جعفی است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره حجاج بن مسروق […]