چگونه هر فرد می تواند خطبه غدیر را نشر دهد؟

طوفان فکری غدیر – راهکارهای نشر خطبه غدیر

 راهکارهای نشر خطبه غدیر ” راهکارهای نشر خطبه غدیر ” جهت تبلیغ غدیر لازم است که فرد خطابه غدیر را بخواند و بر ماجرای واقعه تاریخی اتفاق افتاده در آن روز را کاملاً مسلط باشد. از بسیاری از کلمات و جملات و مفهومهای خطابه غدیر میتوان برای شروع استفاده کرد. […]

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدير

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر – “چرا غدیر”به جهات اهمیت «واقعه و خطبه‏ ى غدیر» خواهد پرداخت. از مهم ترین جهات اهمیت سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر ،مقاصد والاى حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این واقعه است.این سلسله مطالب در ۳ شماره و چند گزینه […]