شرح حال شیخ صدوق

شرح حال شیخ صدوق – او یک خدمتگزار بود شماره۴۷

شرح حال شیخ صدوق در دیدار با امام عصر علیه السلام در کنار خانه کعبه آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار […]

مفضل بن عمر نخعی

روایت مفضل بن عمر نخعی از وکلای امام صادق – او یک خدمتگزار بود شماره ۳۶

مفضل بن عمر نخعی از وکلای امام صادق علیه السلام و ازیاران و خواص حضرت در مدینه بود. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. […]

میثم تمار

روایت میثم تمار – او یک خدمتگزار بود شماره ۲

او یک خدمتگزار بود شماره ۲ درباره میثم تمار است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره میثم تمار است. میثم تمّار […]

اسلم بن عمرو

روایت اسلم بن عمرو – او یک خدمتگزار بود شماره ۱

او یک خدمتگزار بود شماره ۱ درباره اسلم بن عمرو است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره اسلم بن عمرو است. […]

تشرف علی بن مهزیار

روایت تشرف علی بن مهزیار – او یک خدمتگزار بود شماره ۳۵

تشرف علی بن مهزیار خدمت امام عصر علیه السلام بعد از بیست سال چشم انتظاری آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره […]

عمرو بن حمق

روایت عمرو بن حمق – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۹

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۹ درباره یار وفادار عمرو بن حمق است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در  به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره یار وفادار عمرو […]

راس الشیعه

روایت ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی ( راس الشیعه )- او یک خدمتگزار بود شماره ۲۸

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۸ درباره ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی ( راس الشیعه )است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت […]

او یک خدمتگزار بود شماره 30 درباره علی بن محمد سمری است.

روایت علی بن محمد سمری – او یک خدمتگزار بود شماره ۳۰

او یک خدمتگزار بود شماره ۳۰ درباره علی بن محمد سمری است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره علی بن محمد […]

روایت ابوجعفر محمد بن عثمان عمری

روایت ابوجعفر محمد بن عثمان عمری – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۶

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۶ درباره ابوجعفر محمد بن عثمان عمری است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره ابوجعفر محمد […]

هشام بن حکم

روایت هشام بن حکم – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۴

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۴ درباره هشام بن حکم است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره هشام بن حکم است. […]