آیت الله علی فلسفی

قرار همدلی – بی چتر زیر باران ایستاده ام
قرار همدلی سایر مناسبت ها

قرار همدلی – بی چتر زیر باران ایستاده ام

برنامه رادیویی – بی چتر زیر باران ایستاده ام   دلم غیر امام رضا به هیچ کی رو نمیزنه خدا…
قرار همدلی – استقبال از ماه مبارک
قرار همدلی

قرار همدلی – استقبال از ماه مبارک

برنامه رادیویی – استقبال از ماه مبارک اگر قرار باشد با یک جمله از این مهمان عالی مقام استقبال کنید…
دکمه بازگشت به بالا