دلنوﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه – دلنوشته غدیری

دلنوﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه – سخنی با او

دلنوﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه ، یک درد و دلی با وارث غدیر امروز است. سلام بر موعود غدیر، سلام بر یگانه منجی عالم بشریت، چه خوش می شود که عیدی امسالمان تو باشی، آسمان شهرمان بدون تو آلوده است. به حق دستان بر اوج رفته امیرالمؤمنین علیه السلام ظهور کن، ای آرزوی آرزومندان، ای آخرین حجت باقی مانده خدا، ای یوسف زهرا (سلام الله علیها)، ظهور کن.

متن دلنوﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه … ﻓﻘﻂ ﺑﮕﺬار ﺑﺨﻮاﻫﻤﺖ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰن ﻓﻘﻂ رﺧﺼﺖ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎﯾﻤﺖ درﺳﺖ رﻧﺠﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﯾﺎدت ﺑﺮود… ﺑﻌﺾ ﻧﮑﻦ… ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ اﺷﮏ ﻫﺎﯾﺖ را ﻧﺪارم… ﭼﻬﺮه در ﻫﻢ ﻧﮑﺶ…

ﻣﻦ ﻏﻢ زدﮔﯿﺖ ات را ﺗﺎب ﻧﻤﯽ آورم زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟! زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﯾﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ورق زده آﺳﻤﺎﻧﻢ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺪوه ﻗﻠﺒﻢ را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد دﻟﻢ ﺧﺮاﺷﯿﺪه…

زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ راه ﺗﺎرﯾﮏ و ﻟﺮزان اﺳﺖ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﭘﺪری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آب ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﻮک ﺗﯿﺰ را ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺻﻞ دل ﻫﺎی ﻓﺮاق دﯾﺪا را…

زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ وﮔﺮ دﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﻮی ﮐﺲ ﯾﺎری ﺑﻪ اﮐﺮاه آورد دﺳﺖ از ﺑﻐﻞ ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺳﻮزان اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ورق ﺧﻮرده ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﯽ ﭘﺪر ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎی ﺟﺎن ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ.

ای ﺧﺪای ﭘﺪر ای رب ﻣﻬﺪی اﻣﺎﻧﻤﺎن ﺑﺪه از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﺪاﯾﺎ! ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﻢ از ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰم و ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ک آب ﮐﻨﯽ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن را…

اللَّهُمَّ إِنِّی أُجَدِّدُ لَهُ فِی صَبِیحَهِ یَوْمِی هَذَا ، وَ مَا عِشْتُ مِنْ أَیَّامِی ، عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَیْعَهً لَهُ فِی عُنُقِی ، لَا أَحُولُ عَنْهَا وَ لَا أَزُولُ أَبَداً. ﺧﺪاﯾﺎ!ﻣﻦ در اﯾﻦ روز و در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ام ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ک از آن روی ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻢ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارم.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ ، وَ الذَّابِّینَ عَنْهُ ، وَ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِهِ.
ﺧﺪاوﻧﺪا!ﻣﺮا از ﯾﺎران و ﻣﺪدﮐﺎران و دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اون ﻗﺮار ده و از ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ب ﺳﻮﯾﺶ در ﺑﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮودﮔﺎر ﻣﻦ! دعای عهد

ﺳﺮﻋﺘﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ وﻓﺎی به ﻋﻬﺪم اﻓﺰون ﮐﻦ دﺳﺘﻢ را به ﺧﺪﻣﺘﺖ ﮔﯿﺮ و ﻣﯿﺎن اواﻣﺮت ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮان ﻫﻤﻪ ی ﻫﻤﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﺖ. ﺟﻤﻠﻪ ی ﺟﻮارﺣﻢ در ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ…. ﺗﺎدﺑﺎر دﻫﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻏﺴﻞ ﺳﻌﺎدت ﮐﻨﻢ و در ﺻﺤﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺖ به ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ روم…

دلنوﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه – ﻣﻮﻋﻮد ﻏﺪﯾﺮ

ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻮﻋﻮد ﻏﺪﯾﺮ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻏﺪﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺣﺎل ورق ﺧﻮردن اﺳﺖ و اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﮐﻮری ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ وﻻﯾﺘﺖ را ﻣﺎ ﻣﺤﺐ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر رﻗﻢ ﺧﻮردن دوﺑﺎره ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ ﻏﺪﯾﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ وارث ﻏﺪﯾﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ی دﻧﯿﺎ را ﻏﺪﯾﺮی ﮐﻨﺪ.

و ما ﻫﺮ ﺳﺎل ﻏﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ وﺻﺎﻟﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﯿﺪی اﻣﺴﺎﻟﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﻤﺎن ﺷﻬﺮﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﻮ آﻟﻮده اﺳﺖ ب ﺣﻖ دﺳﺘﺎن ﺑﺮ اوج رﻓﺘﻪ ی ﻋﻠﯽ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) آﺳﻤﺎن ﻣﻤﺘﺪ ﻇﻬﻮر ﮐﻦ ای ﺑﻬﺎﻧﻪ ی آﺑﯽ ﭼﺸﻢ در راﻫﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ… ﭼﺸﻢ در راه ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ای ﭘﺮ از ﻧﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ… رﻧﮕﯽ ﺑﭙﺎﺷﺪ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ و ﮔﺮم ﮐﻨﺪ اﯾﻦ دل ﻫﺎی ﺳﺮد ﻓﺮاق دﯾﺪه را…

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا