متن مجری غدیر برای نوجوانان

متن مجری غدیر برای نوجوانان (به همراه برنامه های متنوع)

متن مجری غدیر برای نوجوانان ، از ابتدای اجرای یک مجری برای جشن غدیر طراحی شده و شامل برنامه های قرآن، متن معرفی غدیر، مسابقه، سرود، سخنرانی، مداحی و قرعه کشی و سرود پایانی می باشد. نوجوانان عزیز می توانند ازین طرح اجرای برای جشن های غدیر خود استفاده کنند.

قرآن ﻣﺠﺮی (دﻋﺎی ﻓﺮج می خواند)

  ﺳﻼم ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺧﻮدم ﻣﻦ.. . . . . .ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﺳﻌﺎدت اﯾﻨﻮ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ   . . . .اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ  . . .ﻣﺘﻦ دارﯾﻢ   . . .دﮐﻠﻤﻪ دارﯾﻢ  . . .ﮔﺮوه ﺳﺮود دارﯾﻢ   . . .ﺟﺎﯾﺰه دارﯾﻢ  . . .ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ دارﯾﻢ و ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﺒﺎرک اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻧﯿﻦ و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺑﺰارﯾﻢ در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺳﺎده درﺑﺎره ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ از آﻗﺎی   .  . . . . .ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرن ﺑﺎﻻی ﺳﻦ

متن مجری غدیر برای نوجوانان – ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻏﺪﯾﺮ

ﺧﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﻨﻮن و ﻣﺘﺸﮑﺮم از آﻗﺎی . . . .ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردن ﻣﺘﻦ زﯾﺒﺎﺷﻮن رو ﺑﺮاﻣﻮن ﺧﻮﻧﺪن . . . .وﻟﯿﯿﯿﯿﯿﯽ . . . رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺬاﺑﻪ . . . .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اول ، ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اول اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺪﯾﻢ . . .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ازبین شما فقط 4 نفر انتخاب کنم .

متن مجری غدیر برای نوجوانان – ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ شماره 1

ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی . . . . .وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺻﻼ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻦ . . . .ﻫﻨﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ . . .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ ﻫﺎ . . .ﺧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺳﺮود ﺑﺴﯿﺎز زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻃﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه . . . ..ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرن ﺑﺎﻻی ﺳﻦ . . .ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

متن مجری غدیر برای نوجوانان – ﺳﺮود

ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن از ﮔﺮوه ﺳﺮود ﻃﻪ . . .اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪاﺷﻮن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻧﯿﻦ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺮم و ﺧﻮش صدا باشه… اما….دوباره 4 نفر را باید انتخاب کنم برای یه مسابقه جذاب دیگه…. خب میخوام انتخاب کنم کی حاضره بیاد

متن مجری غدیر برای نوجوانان – مساﺑﻘﻪ شماره 2

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ . . .ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزم اﺻﻼ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻦ ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺖ ، ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺴﺖ ، ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺴﺖ ﻫﻨﻮز ﯾﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻬﻢ دارﯾﻢ . . .ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺮاش ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻨﺎر . . . . اﻣﺎ ﻫﺮ ﺟﺸﻨﯽ ، ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ درﻣﻮرد ﻏﺪﯾﺮ و درﻣﻮرد اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻧﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ از آﻗﺎی . . . . . . . . . ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرن اﯾﻨﺠﺎ و ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿد.

متن مجری غدیر برای نوجوانان – ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن از آﻗﺎی . . . . . . . . . . ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرن و ﻣﺎ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ . . .اﻣﺎااااا ﺑﺎز ﺑﺮﯾﻢسراغ مسابقه بعدی و جایزش ….. خب باید 4 نفر انتخاب کنم .

متن مجری غدیر برای نوجوانان – ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ شماره 3 

ﺑﺎزم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ . . . وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻦ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﺮاره ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋﻣﻮن رو اوﻧﺠﺎ ﺑﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮاغ اون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ دﮐﻠﻤﻪ ﺧﯿﯿﯿﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ در ﻣﺪح اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم دارﯾﻢ.ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدم از اﯾﻦ دﮐﻠﻤﻪ ﺧﯿﯿﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﺑﺮدم …… یک دست ،یک جیغ و یک هوراااااای بلند …1…2…3

متن مجری غدیر برای نوجوانان – ﻣﺪح اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

ﺑﻪ ﺑﻪ . . .ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟﯽ واﻗﻌﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﺪح ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدن . . .ﺧﺐ . . . . .آﻫﺎاااا رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ . . . .دوﺳﺘﺎن ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اون ﺷﻤﺎره ﻫﺎرو ﺑﯿﺎرﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮام ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ رو ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ.

ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ متن مجری غدیر برای نوجوانان

ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن و اﻣﺎ . . . .رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﯾﺎد اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم . . .ﮔﺮوه ﻃﻪ ﯾﮏ ﺳﺮود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻣﺪح اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدن ﮐﻪ ازﺷﻮن ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرن ﺑﺎﻻی ﺳﻦ.

متن مجری غدیر برای نوجوانان – ﺳﺮود ﺗﺬﮐﺮی

ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ از ﮔﺮوه ﺳﺮود ﻃﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮود زﯾﺒﺎ رو ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮﻧﺪن و اﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺮوﻋﯽ ﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ داره و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ . . .اﻣﯿﺪوارم از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮاﺗﻮن اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ﻟﺬت ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻦ، اﻣﯿﺪوارم ﯾﻪ روز ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮمنین ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎﻋﻠﯽ…

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا