طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی

ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ

ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی در ﺟﻤﻌﻪ ۹۵/۱۰/۱۰ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ تا ۲۱  با حضور ۵۶ نفر برگزار شد . ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی ﻣﺤﺘﻮا :

بنظرم اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺑﺬر دو ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع  (ﻣﺤﺘﻮا ) ﺑﺎﺷه :

 1. ﻏﺪﯾﺮ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 2. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺳﻼم اﷲ از اﻣﺎم ﻃﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن

طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ :

 1. روی ﻟﯿﻮان ﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎرﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد :
  ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﺑﺮگ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮔﻞ ﺗﺎب ﻓﻀﺎر در و دﯾﻮار ﻧﺪارد…
 2. ﺑﻨﺪه و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﭼﺎی در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮ رو دارﯾﻢ .ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺘﺎن ﻣﯿﺨﻮام ﻋﺮض ﮐﻨﻢ رﺳﻮﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺖ ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ اول اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﭼﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﮐﯿﻔﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺎی اﯾﺎم ﻫﺴﺖ .
 3. اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن ﺑﺘﻮﻧﻦ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ رو ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻦ و در ﺗﻬﯿﻪ اﻗﻼ اوﻟﯿﻪ ﺧﯿﻤﻪ ۳ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺖ، دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻪ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺜﻼ از اﯾﻦ ﻟﯿﻮاﻧﻬﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﻪ ﺷﺪت در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺰاره. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه دﯾﺪم در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬا ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎز ﺧﻮرد ﺧﻮﺑﯽ از ﻃﺮف ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮه ، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﭼﺎی ﺧﻮب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﻣﮑﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮن ، ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻢ ﻫﻤﺶ اﯾﻨﻪ
 4. اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ ﺑﺪن ﭼﻄﻮر ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻦ و ﮐﺎر ﮐﻨﻦ
 5. ﻣﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﺎم ﻋﺰا و اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻن از ﭼﺎﯾﯽ ۵ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ و ﺷﯿﺮ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی ﻓﻀﺎﺳﺎزی و اﺟﺮا :

 1. اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان و آﻗﺎﯾﺎن ، ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺎی و ﺷﺎن ﮐﺎر را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد.
 2. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﺮو دارﯾﻢ و ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻧﯿﺮو ﮐﻢ دارﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻏﺮﻓﻪ دﯾﮕﺮی در ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ .
 3. در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ۳ ﺣﺘﯽ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰﻧﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﭼﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺷﺐ ﯾﺎ ده ﺷﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد .
 4. ﯾﮑﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ را ﺟﺬاب ﻣﯽ ﮐﻨﻪ در ﻣﺤﺮم اﺟﺮای اﯾﺴﺘﮕﺎه داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺻﺤﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا را ﻣﺪل ﺳﺎزی ﮐﺮد و ﯾﮏ درب ﺳﻮﺧﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﻪ .
 5. ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ درب اون ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮده ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﮐﻠﯿﭗ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه رواﯾﺖ ﺷﻬﺎدت و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﯿﺎن ﺑﺸﻪ .
 6. ﻧﻮع دﮐﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ در رﺳﻮﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻪ و ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻪ .
 7. اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
  ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺗﺮاﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد داده ﺷﻮد .
 8. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﻣﺪاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ از ﮐﺎر ﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد .
 9. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﯿﻠﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﻪ ، وﻟﯽ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﺐ ﻫﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ فکر ﻧﻮر ﭘﺮدازی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﻮه ی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻨﺮ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ .
 10. ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ در ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ( ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ) ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻃﺮح دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ را ﺑﺮ دوش ﻫﺎ ﺷﻮن ﺑﻨﺪازﻧﺪ…. ﺑﻨﺪه در ﺑﺎزار ﻃﺮﺣﯽ را ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪم ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺮح زرﺑﺎف ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ؛ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ۵۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ان ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮔﻔﺖ ۴۵۰۰ تومان ﻫﻢ می دﻫﻨﺪ ؛
 11. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد #ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ( ﯾﻌﻨﯽ ان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ) ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺮ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ؛ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮر داده ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ…..طوفان فکری فاطمیه یک

برای مطالعه کامل مقاله به فایل زیر مراجعه کنید

مجموعه طوفان فکری فاطمیه :

 1. طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی
 2. طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی
 3. طوفان فکری فاطمیه سوم – ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﻃﻤﯿه


دیدگاه خود را بیان کنید

دو + هجده =