پرسش و پاسخ فاطمیهبزرگسالفاطمیهمتنیمخاطبیننوجواننوع محتواویژه فاطمیه خدمتگزاران

در چوبی خانه های مدینه – پرسش و پاسخ فاطمیه

پرسش و پاسخ فاطمیه شماره 8

در چوبی خانه های مدینه (درب چوبی خانه حضرت زهرا سلام الله علیها)

افرادی که دقت کاملی در تاریخ نداشته‌ اند، بر این باورند که خانه های مدینه و مکه در زمان صدر اسلام، درب چوبی نظیر درب های امروزی نداشتند در این مقاله به بررسی شبهه در چوبی خانه های مدینه پرداخته ایم.

پرسش – در چوبی خانه های مدینه

آیا درست است که درگذشته ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺪینه ﺩﺭب ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ یک ﭘﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺣﺼیر ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻮﺩ؟ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻃﺮﺡ شده ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺩﺭب ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ ‏سلام الله علیها انکار ﺷﻮﺩ.

پاسخ – در چوبی خانه های مدینه

قرﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﻮﺭ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :

«ﻭﻻ ﻋَﻠَﯽ ﺃَﻧﻔُﺴِﮑُﻢْ ﺃَﻥ ﺗَﺄْﮐُﻠُﻮﺍ ﻣِﻦ ﺑُﯿُﻮﺗِﮑُﻢ ﺃَﻭ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﺁﺑَﺎﺋِﮑُﻢ ﺃَﻭ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﺃُﻣَّﻬَﺎﺗِﮑُﻢ ﺃَﻭ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﺇِﺧﻮَﺍﻧِﮑُﻢ ﺃَﻭْ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﺃَﺧَﻮَﺍﺗِﮑُﻢ ﺃَﻭ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﺃَﻋﻤﺎﻣِﮑُﻢ ﺃَﻭْ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﻋَﻤَّﺎﺗِﮑُﻢ ﺃَﻭْ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﺃَﺧﻮﺍﻟِﮑُﻢ ﺃَﻭْ ﺑُﯿُﻮﺕِ ﺧَﺎﻻﺗِﮑُﻢْ ﺃَﻭْﻣَﺎ ﻣَﻠَﮑﺘُﻢ ﻣَّﻔَﺎﺗِﺤَﻪُ ﺃَﻭ ﺻَﺪِﯾﻘِﮑُﻢ ﻟَﯿﺲَ ﻋَﻠَﯿْﮑُﻢ ﺟُﻨَﺎﺡٌ ﺃَﻥ ﺗَﺄْﮐُﻠُﻮﺍ ﺟَﻤِﯿﻌًﺎ ﺃَﻭْ ﺃَﺷْﺘَﺎﺗًﺎ » ﺳﻮﺭﻩ ﻧﻮﺭ / ۶۱

ﯾﻌﻨﯽ ‏«ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﻌضی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮ، ﺩﺍیی، ﻋﻤﻪ، ﺧﺎﻟﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻭ کلید ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ می ﺩﻫﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ ‏».

ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ، ﺩﺭ ﻭ ﻗﻔﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ کلید ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺭﻭﯼ ﺣﺼﯿﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ کلید ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﺍینکه ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟! ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

دﺭ ﮐﺘﺎﺏ “ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ” (ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐتب ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ) ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ صلی الله علیه و آله ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ: «ﺷﺐ ﻫﺎ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ‏» . ﺁﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ؟! ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﻩ می ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ؟! (جلد 6 ﺻﻔﺤﻪ 105 ﺣﺪﯾﺚ 5136)

«بخاری» (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩٔ ﮐﺘﺎﺏ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ معتبرترین کتاب ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻫﻞ ﺳنت بعد از قرآن) در کتاب “ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ” آورده ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: «ﺭﻭﺍی می ﮔﻮﻳﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ: ﺩﺭِ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺩﻭ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻟﻨﮕﻪ؟ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮﺩ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ: ﻳﻚ ﻟﻨﮕﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﻮﺏ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺎﺝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ‏». ﺣﺎﻝ ﭼﻄﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎیشه ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺎﺝ؛ ولی ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ سلام الله علیها ﺩﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟

(اﻻﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ جلد اول ﺻﻔﺤﻪ 272)


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا