او یک خدمتگزار بود شماره ۳۸

او یک خدمتگزار بود شماره ۳۸

📌کنیزی بود از شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، عالمه ای بود از دانش آموختگان مکتب حقیقت، بانویی از مدافعان حریم ولایت.

شاهرگی بود که حقیقت را از سرچشمه ی حق دریافت کرده بود و در قلب سیاه گمراهان می نشاند.

✨حسنیه یکی از بانوان عصر امام صادق علیه السلام ⁣و دوران سیاه و آکنده از ظلم هارون الرّشید خلیفه ی غاصب و ستمگر عبّاسی بود.

🌟کنیز بود اما برای خدمت به امام خود مهم نیست کنیز باشی یا آزاد، فقیر و یا غنی.

📜خدمت به آستان امام ششم و شاگردی ایشان او را به چنان مقامی رساند که با زیرکی و در زمان مناسب خود را به دربار هارون رساند و با به مباحثه  طلبیدن بزرگان اهل تسنن توانست ۴۰۰ نفر از آنان را به مذهب اهل بیت علیهم السلام هدایت کند و هارون پس از آن دیگر متعرض سادات و شیعیان نشد.


برچسب‌ها: