متن و سرود غدیر

یک مجموعه متن و سرود غدیر در قالب rar شامل سه سرود به همراه متن سرودها به صورت pdf و word خدمت خادمان امام عصر علیه السلام تقدیم می شود . با تشکر از سایت www.monasebatha.com
‼️توجه کنید که برای باز شدن فایل در مویایل به نرم افزار winrar نسخه اندروید یا ios نیاز است.

 

مولا
امیرالمومنین مولا علی علی
امیرالمومنین حیدر
Eide_Ghadir_1387
امیرالمومنین علی مولا
GHADIRESTAN 8
مولا
امیرالمومنین مولا علی علی
امیرالمومنین حیدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرالمومنین حیدر

بسمه تعالی و بذکر ولیه (علیه السلام)

امیرالمـومنین حیـدر                                                   علی یا سـاقی کوثر

به امر حضـرت داور                                               شدی وصـی پیغمبر (۲)

امیرالمونی اتو ششاه مردانی                           مبادا یک دم از ما رو بگردانی (۲)

مدد یا حیــــــــدر (۱۰)

خطـاب هـل اتی ای تو                                               امــیر لا فتی ای تو

تو حـقی و ز حق یک دم                                       نمیـگیری جـدایی تو (۲)

من المهد الی اللحد علی گویم                    زجان و دل گل روی تو می بویم (۲)

مدد یا حیـــــــــــدر (۱۰)

تویی در هر دو عالم افتخار من                           ز تو باشد تمام اعتبار من (۲)

مدد یا حیــــــــــــدر (۱۰)

 

 

امیرالمومنین مولا علی علی

امیرالمومنین مولا علی علی(۴)

من کی ام حبـــل المتــــینم

من کی ام حـــــق الیقـــینم

من کــــی ام باب الــــمردام

من کیم فتـــح المبیـــنم (۳)

من کــی ام کهــــف امــانم

من کی ام حصـــن حصــینم

من کـــــی ام عالـی اعـــلی

من امیـــــرالمومنـــــینم (۳)

امیرالمومنین مولا علی علی (۴)

من کی ام فصـــل الفصـــولم

من کی ام اصــــل الاصــولم

من کـی ام باب الائمــــــــه

من کی ام یار رســــــولم (۳)

من کی ام مــرد دو عـــــالم

من کـی ام زوج بتــــــــولم

من کی ام بحـــر معـــــارف

من کی ام کنـــــز عقــــولم

من کیم عـــــالی اعــــــلی

من امیــــــرالمومنـــــــینم

امیرالمومنین مولا علی علی (۴)

من کی ام من ذوالجــــــلالم

من کی ام من ذوالکمـــــــالم

من کی ام با اهـــــــــل دردم

من کی ام در اهـــــل حالم (۳)

من کی ام جــان رســـــــولم

من کی ام جـــــانان عــــالم

من کی ام مهــــــر سپـــهرم

من کی ام مـــــاه زمینـــــم

من کی ام عـــالی اعلــــــی

من امــــــیرالمومنیـــــــنم

امیرالمومنین مولا علی علی (۴)

 

مولا

{مولا “امیرالمومنین علی مولا” (۲) امیرالمومنین حیدر} (۲)

زائر حیدرم، ذاکر حیدرم، دست الله صمد دست علی

حـب زهرای نبی هــستِ عـــلی

نام تو یا علی، از خـدا منجلی (۲)

{مولا “امیرالمومنین علی مولا” (۲) امیرالمومنین حیدر} (۲)

این جهان آیه ات مهر و مه سایه ات (۲)

دین احمد را نموده مــاندگار

علم حیدر ضربه های ذولفقار

زادگاهش حرم، رمز خلق و عدم (۲)

{مولا “امیرالمومنین علی مولا” (۲) امیرالمومنین حیدر} (۲)

هرکه شد ذاکرت مانده در خاطرت (۲)

در قیامت خود بگیری دســت او

هم نشــینت می شـود او روبرو

شاه مردان علی، شیر یزدان علی(۲)

{مولا “امیرالمومنین علی مولا” (۲) امیرالمومنین حیدر} (۲)