بزرگسالآثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانمتنیمخاطبیننمایشگاه نیمه شعباننوجواننوع محتوانیمه شعبان

غرفه صراط مستقیم – نمایش غرفه ای نیمه شعبان

غرفه صراط مستقیم (نتیجه نافرمانی از دستورات الهی)

غرفه صراط مستقیم شامل سه غرفه با موضوعات شیطان و داستان تمرد و نافرمانی اش، صراط مستقیم و منحرف شدن از راه راست و افتادن در دام شیطان، و در آخرین غرفه یک فرم نظرسنجی در نظر گرفته شده است.

بخش اول غرفه صراط مستقیم – شیطان 

 صدای اکو دار و پخته :{ به یاد آور آن هنگام را که به ملایکه فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید، مگر ابلیس که روی گرداند و استکبار ورزید و در زمره ی کافران شد.}متن عربی آیه و متن فارسی آیه و آدرس آیه در تصویر باشد. تصویر صفوف سجده کننده ی ملائکه  و ابا کردن شیطان.(سوره ی بقره آیه ی 34)

تصویر نوشته های آیه ی ازبین برود.خدای عز و جل به او فرمود:

صدای 1: {ای ابلیس چه چیز تو را مانع شد از این که سجده کنی بر آن کسی که او را خلق کرده ام به دست قدرت و رحمت خویش؟} شیطان در پاسخ گفت:صدای2{من ازاو بهترم چرا که خلق کرده ای مرا از آتش وخلق کرده ای او را از خاک}

تصویر متحرکی از قرآن

موضوع روی گردانی شیطان از فرمان الهی وسجده نکردن او در پیشگاه آدم نکته ای است که خدای تعالی به مناسبت در جای جای قرآن از

آن سخن به میان آورده. در این حین آدرس آیات نیز نوشته شود.{سوره ی اعراف11تا 18- سوره ی حجر آیه ی 26 تا42-سوره ی

اسراءآیه ی 61تا65-سوره ی کهف آیه ی 50-سوره ی ص آیه ی 71تا85}وعلت این روی گردانی را به طور صریح وآشکارگوش زد می فرماید که:

صدای 1:{اَبَی وَاَستَکبَرَ،روی برتافت واستکبارورزید، برتری جویی وتکبرنمود}

و امام صادق (عليه السلام) در این باره می فرمایند : اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و تکبر کرد و تکبر اول گناهی بود که خدا را به آن معصیت کردو همچنین در پاسخ به فردی که از شیطان پرسیده بود فرمودند: شیطان امتناع نمود از سجده از روی حسد و شقاوتی که بر او غالب شده بود. و به همین خاطر از خداوند درخواستی کرد درخواست قابل توجه به خداوند گفت:

صدای 2 :{پروردگارا مرا از سجده بر آدم معاف دار، در عوض تو را عبادتی کنم که هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسلی تو را آن گونه عبادت نکرده باشند.}خداوند در پاسخ فرمود :

صدای 1 :{مرا به عبادت تو نیاز نیست.مرا عبادت کن آن گونه که خود می خواهم نه آن گونه که تو می خواهی.}پس از آن که شیطان از فرمان الهی روی بر  تافت و از آن جایگاه قرب که در اثر عبادت پروردگارش به آن عطا شده بود با فرمان(فَاخرج منهاً)بیرون رانده شدوداغ رانده شدگی برپیشانی اش نشست که (فانک رجیم) کلمات داخل پرانتزدر تصویر بیاید و لعنت خداوند و دوری ازرحمت اوتاروز جزاشامل حالش شد.(وان علیک لعنتی الی یوم الدین)شیطان که خود را رانده شدۀ مخذول ديد از خداوند خواسته ی دیگری گرد وگفت:

صدای2:بارلها! پس مرا مهلت ده تا روز قیامت.

صدای1:تواز مهلت داده شدگانی تا روز وقت معلوم شیطان که دید خداوند در مقابل پاداش عبادت هایی که تا کنون داشته خواسته اش رابرآورده است و تا روز وقت معلوم زنده خواهد بود ازشدت کینه وحسدی که نسبت به فرزندان آدم داشت در برابر خدااین چنین سوگند خورد که:

صدای2:پروردگارا به عزت و جلال تو سوگند که هرآینه و حتما بر سر راه مستقیم می نشینم و تمامی انسانها را گمراه می گردانم مگر بندگان خالص تو.برای اینکه این شدت کینه و حسد او مشخص بشود به متن اصلی آیه توجه بیشتری می کنیم {تبیین تعداد تاکید های قسم شیطان به وسیله ی تابلو ها}و شیطان از همان زمان کار خود را شروع کرد و بر این قسم خود پایبند ماند و در این مسیر فراز و نشیب های مختلفی داشت{ بطوری که آنهایی که فرستاده ی خداوند بودند {حتي برای تمام 124هزارپیامبر)بر همه طمع کرد. اشاره به 124 هزار پیامبر اشاره به حضرت عیسی، موسی، نوح، ابراهیم.در چند جا بر این قسم خود تاکید کرده مثل غدیر}(بند بالا باید اصلاح شود و کامل شود)

آن هنگام که پیامبری مبعوث می شد و با براهین  و آیات و معجزات انسان های عصر خودش را به سوی صراط مستقیم نجات و رستگاری هدایت میکرد، کار شیطان سخت تر می شد و همه ی نیروها و ایادی خودش را بکار می گرفت تا تلاش های رسولان الهی را خنثی کند.

و آن هنگام که به وسوسه های او و تبعیت اشقیا امت ها از پيامبران جدا مي شدند یا دینشان تحریف می شد، آسان تر و آسوده تر به کارخود می پرداخت تا زمانیکه خداوند مهربان به لطف خود، پیامبر خاتم را برای هدایت تمامي بشر داشت و عصر نورانی بعثت آخرین پیامبر نور و رحمت حضرت محمدمصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) آغاز گشت.

آن هنگام که در روز مبعث شیطان آخرین خورشید هدایت را برای تمامی آفریدگان، تابنده و درخشان دید و به سختی کار خویش در این برهه از زمان واقف شداز شدت خشم و غضب صیحه ای کشید و با همه ی ایادی خویش عزم خود را جزم نمودند که بر آن سوگند نخستین خود پایدار باشند و مهلت ندهند که نور هدایت در قلب امت آخرالزمان جاری شود و به پیروی از پیامبرشان به درجات آسمانی کمالات نایل شوند و در طول حیات پیامبر راه را بر پیروان راستین هدایت سخت کردند تا آنکه در آخرین صفحات نوراني عمر پیامبر ، صفحه ی نورانی غدیر درروزگاران درخشید و نور الهی آن تا پایان راه هدایت بشر را روشن ساخت.

پیامبر در آن خدایی روز، فرمود :” من کنت مولاه فهذا علی مولاه”(هر که من مولای اویم بعد از من این علی مولاو سرپرست اوست) خطاب به حاضران غدیر و تمامی پويندگان اسلام راستين فرمودند : (این جمله در دکور آورده شود) ” من صراط مستقیم خداوند هستم که شما را فرمان به پیروی از آن داده است و بعد از من علی و سپس فرزندانم از نسل او هستند، آنان که امامانی هدایت کننده به سوی حقند و به آن حکم و دعوت می کنند)

و در آن هنگام ابلیس و كار گزارانش که کار خویش را تمام شده می دیدند، گفتند “اگر این گونه که پیامبر صراط مستقیم را به همه ی امت نشان داد و امت گوش به فرمان او باشند دیگر ما توان ایجاد انحراف از صراط مستقیم نخواهیم داشت ” به این جهت در آن روز بسیار محزون بودند و فریادشان بلند بود و بزرگان گروه شیطان به او گفتند ” به ما چنین نگفته بودی، بلکه خبر داده بودی که هرگاه پیامبر از دنیا برود اصحاب او متفرق می شوند، این گونه که او صحبت کرد، برنامه ی مستحکمی را پیش بینی کرده که هر کدام از جانشینانش هم از دنیا برود دیگری به جای او می نشیند..

“ولی شياطين انسان نما به فریاد ابلیس و گروهش رسیدند و در همان غدیر وعده هايی به او دادند و نقشه هایی کشیدند و توطئه هایی نمودند و ابليس درپاسخ به بزرگان شياطين گروهش گفت” صدای 2: بروید که اصحاب او به من وعده داده اند که به هیچ  یک ازگفته های او اقرار نکنند و آنان هرگز به اینوعده ی خود پایبند نیستند”و اینجا یکی دیگراز جا هایی بود که شیطان قسم نخستین خودش را تایید کرد.

و شیطان که اصل صراط مستقیم را در پیروی از امیرالمومنین و اولاد او می دانست با توجه به آن سوگندی که در اغاز خلقت خورده بود که ” لا قعدن لهم صراطک المستقیم “(اعراف 16) عزمی دوباره جزم کرد تا پیمودن این راه را بر همه ی حق جويان تاریخ صعب گرداند و بی راهه های گمراهی و تباهی را در نظر آنها همچون مسیر سعادت و نیک بختی بنمایاند.

و در این مسیر هرچه انسان ها از بندگی خالص خداوند بیشتر دور شوند به ریسمان های گمراهی او بیشتر متمسک می گردند اما این شیطان تا کی بر این سوگند خود پایدار خواهد ماند و تا چه زمانی بر صراط مستقیم هدایت خواهد نشست؟ و آیا روزگاری خواهد رسید که انسان ها زندگی خالی از وسوسه های شیطانی را تجربه کنند؟

برای پاسخ به این سوال و سوالات دیگری که در این غرفه برای شما به وجوود آمده است، غرفه ی دوم پیش روی ماست. بفرمایید

بخش دوم غرفه صراط مستقیم : صراط مستقیم

بعد از سلام وخوش آمد گویی

1- در غرفه پیشین اندکی با شیطان این دشمن دیرینه و قدیمی انسان آشنا شدید. اودرکمین نشسته است تا به هر بهانه ای پای من وشما را بلغزاند ودامن ما را هم به آتش غضب وخشم الهی آلوده کند. او به قدری قوی است که حتی در انبیا الهی هم طمع کرده است تا آنها را از صراط مستقیم بندگی منحرف گرداند. برای همین است که ائمه علیهم السلام به ما توصیه کرده اند که در ابتدای هر کاری به خداوند پناه ببریم از شر شیطان رجیم وبخوانیم “اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی” یعنی پناه می بریم به خداوند به خداوند قادر متعال از شر شیطان گمراه کننده ی اغواگر.

حتی توصیه کرده اند که در ابتدای خواندن قرآن کریم که کلام خداوند است با بندگانش استعاذه کنیم و بگوییم”اعوذ بالله من الشیطان الرجیم” سوالی که در این غرفه می خواهیم به پاسخ آن بپردازیم این است که آیا در برابر شیطانی که در آدم ونوح وابراهیم علیهم السلام طمع کرده است پناهگاه امن وامانی هست؟

آیا دراین روزگار پرفریب که بازار شیاطین جن وانس پر رونق وگرم است، می توان دین ودنیای خود را در امان داشت؟ وآیا خداوند رحمان ورحیم بر این آتش خانمان سوز ، ابر باران زای رحمتی قرار داده است؟

2- بله، خداوند از روی لطف وشفقتی که به بندگانش دارد، از هبوط آدم علیه السلام تا امروز حجتهای خود را در بین مردم قرار داده است تا چراغ هدایتی باشند برای نشان دادن صراط مستقیم. امروز هم عَلَم هدایت وباران رحمت ایزدی در وجود مقدس امام عصر علیه السلام ظاهر است. اما افسوس وصد افسوس که ما از این نعمت بی کران غافلیم. اجازه بدهید با اشاره به بعضی از القاب و اسامی آن حضرت ایشان را بیشتر وبهتربشناسیم تا بدانیم که در برابر آستان پرعظمتش، شیطان وایادی او هیچ جایی برای عرض اندام ندارند.

1- امام عصر علیه السلام “کهف حصین” است یعنی پناهگاه امن ومطمئن ودژ استواری که اگر درآن قرار گیری از هر گزندی در امان هستی امام عصر علیه السلام  ” غیاث المضطر المستکین” هستند. غوث یعنی فریاد رس، امام عصر علیه السلام آن کسی است که اگر هر درمانده و بی کس وبی یاری ایشان را بخواند، او را فریاد رس و دستگیر خواهد یافت. به ما آموخته اند که امام عصر علیه السلام “کاشف البلوی” است یعنی او تنها کسیکه غم اندوه وبلا را می تواند برطرف نماید.

زیارت آل یس زیباترین شکوائیه وفراقنامه دوران غیبت است که خود آن حضرت فرموده اند هرگاه خواستید به سوی من توجه پیدا کنید این زیارت را بخوانید. دراین زیارت شریف ایشان را با القاب” غوث ورحمة الواسعه” خطاب می کنیم. رحمت واسعه یعنی آن ابر گسترده ای که باران کرامتش برسر خوب وبد می ریزد.

در زیارت روز جمه که متعلق به وجود مبارک امام عصر علیه السلام است می خوانیم “اسلام علیک یا سفینة النجاة” یعنی سلام بر تو ای کشتی نجات راستی چرا کشتی نجات؟

اولا کشتی نجات آن کشتی است که هرکس در آن سوار شود هیچگاه به طوفان بلا ها گرفتار ومبتلا نخواهد شد،

ثانیا اگراز سر غفلت در کشتی دیگری سوارشدیم و آن کشتی دچار طوفان شدیدی شود به طوری باد بانهایش در هم بشکند و امواج دریا آن را زیر و رو کند و مسافرانش که ما باشیم بر روی تخته پاره هایی با مرگ دست وپنجه نرم کنند، در این شرایط این فقط  کشتی نجات است که خود را به میان امواج می زند تا ما را از مهلکه ی مرگ خلاص کند.

چراغ می اندازد و با صدای بلند فریاد می زند که اگر کسی در حال غرق شدن است، اگر کسی گرفتار امواج شده است،علامتی بدهد یا صدایی بزند تا ما به سراغ او بیائیم. آن وقت اوست که طناب می اندازد، دست دراز می کند وفقط کافی است که ما دست اورا رها نکنیم وندای یاری رساندنش را بی پاسخ نگذاریم.

  بله سروران گرامی! امام عصر علیه السلام   واسطه فیض وپرچم هدایت الهی است، ریسمان استوار خداوند است. امام زمان علیه السلام ولی نعمت مردم است.

ولی عصر علیه السلام راه خدا، دست خدا، چشم خدا، حجت خدا، نورخدا، وجه خدا، وعده خدا، سرّخدا است.امام عصر علیه السلام  نه در هنگامه ظهور که در تمام لحظات عمر شریفشان ودر همین لحظه ای که من وشما از ایشان می گوئیم ومی شنویم اینچنین بوده وهستند.

تنها کافی است که ما دست از ولایت ومحبت آن حضرت برنداریم ودست خود را از دستان پر مهر پدری آن بزرگوار رها نکنیم. که تنها شرط نجات وخلاصی ازشر شیطان رجیم سوار شدن در کشتی امام عصر علیه السلام است وسوار شدن در کشتی نجات صاحب الزمان یعنی توسل و تمسک به آن حضرت با قبول و پذیرش ولایت ایشان.

  داستان رانده شدن شیطان را شنیدید شیطان که از جنیان بود از شدت عبادت وبندگی از زمره ی ملائکه قرار گرفت ولی عاقبت به خیریش چون آنگونه که خداوند می پسندید اورا عبادت نمی کرد.

در بنی اسرائیل خانواده ای بود که هر کدام از ایشان اگر چهل شب دعا می کرد، خواسته وحاجتش اجابت می شد. یکی از آنها پس از چهل شب دعایش مستجاب نشد. به خدمت حضرت عیسی علیه السلام رسید وعلت را پرسید. حضرت عیسی علیه السلام به درگاه خداوند متوسل شدند. وحی آمد:

ای عیسی! از غیر از آن دری که باید به سوی من بیاید به نزد من آمده است. اودر حالی مرا می خواند که دردل نسبت به تو شک دارد. به اوبگو اگر آنقدر مرا بخواند تا گردش قطع شود وبندهایش از هم گسسته گردند من پاسخ اورا نخواهم داد.(معرفت امام عصر علیه السلام ص88،89)

امروز اعتقاد به امام عصر علیه السلام هم اینچنین است سرّ قبول اعمال وکیمیای طلا کننده ی مس وجود ولایت ومحبت امام زمان علیه السلام است.

 در یکی زیارات آن حضرت می خوانیم:”السلام علیک یا سبیل الله الذی مَن سَلَکَ غَیرَهُ هَلَک”(بحار النوار ج 102 ص 117) یعنی سلام بر تو ای راه الهی ومسیر هدایت خداوندی که هر کس غیر از آن را بپیماید هلاک خواهد شد. عزیزان این همان صراط مستقیمی است که شیطان در کمین آن نشسته است.اجازه بدهید در این زمان مختصر و محفل کوچک به اتفاق چند قدمی در این مسیر گام برداریم به این امید که به عنایت آن بزرگوار لحظه ای از آنبیرون نرویم.

اولین قدم  دراین راه روشن رستگاری، شناخت آن حضرت وکسب معرفت نسبت به ایشان است. چرا که اگر دانستیم ایشان امام مهربانی هستند که خودشان فرمودند من هیچگاه از مراعات حال شما کوتاهی نمی کنم ویقین کردیم که او در همه حال مراقب ماست، دیگر در برابر وسوسه های شیطان مضطرب نخواهیم شد.

اگر دانستیم و باور کردیم که امام رئوف و شمس الشموس علی بن موسی الرضا علیه السلام – که ما ایرانیان میهمان خوان کریمانه آن بزرگواریم – خود، پدران وفرزندانشان را اینچنین توصیف فرمودند: “امام همچون پدری مهربان، برادری برابر و مادری دلسوز نسبت به فرزند خردسال خویش است” باتمام وجودخود را درآغوش پرمهرپدرانه اش می اندازیم وبه جای دل خوش کردن به دیگران تنها دلخوشی مان امام زمان علیه السلام خواهد بود. ( غرفه صراط مستقیم )

دومین گام در این مسیر سراسر نور، اُنس گرفتن ومحبت داشتن نسبت به آن حضرت است.رسم عاشقی نیست با یک دل دو دلبر داشتن سید کریم پینه دوز از نیک بختان روزگار خویش بود که توفیق وسعادت دیدار محبوبش در همان حجره ی پینه دوزی اش بارها نصیبش شده بود.

دریکی از این ملاقات ها حضرت از او پرسیدند:”سید کریم! اگر هفته ای بگذرد مارا نبینی چه خواهی کرد؟” او پاسخ داده بود: آقاجان می میرم! وحضرت فرموده بودند: اگر اینچنین نبود به سراغت نمی آمدیم.از آن وجود مقدس بخواهیم که آتش محبت و اُنس با خویش را در دل ما بیش از پیش شعله ور سازند.

درهمان داستان شخصی که از خانواده مستجاب الدعوه در بنی اسرائیل بود، پس از اعتراض وسوال حضرت عیسی علیه السلام، آن شخص از خود حضرت می خواهد که برایم دعا کنید تا شک وتردید از دلم برطرف شود. ما هم دعا کنیم تا به برکت این ایام رشته محبت ما مستحکم تر کنند.

سومین قدم درمسیر امام زمانی شدن، اطاعت وتبعیت از مولاست

رشته ای برگردنم افکنده دوست می کشد هر کجا خاطر خواه اوست

محبت بدون تبعیت وفرمانبرداری معنا ندارد به یقین مهم ترین چیزی که امروز امام عصر علیه السلام از من وشمای شیعه می خواهد جز عمل به وظایف شرعی وپرهیز از محرمات چیز دیگری نیست. غرفه صراط مستقیم 

چهارمین گام در این صراط مستقیم، توسل به آن بزرگوار است درهر مشکل کوچک وبزرگی. بدانیم وبدانیدکه امروز باز شدن هرگره بسته و روا شدن هر حاجتی که داشته باشید به امضاء مبارک امام عصر علیه السلام است. وهیچ عملی به اندازه توسل به آن حضرت کمر شیطان را نخواهد شکست چراکه شیطان وایادی اش دربرابردستگاه صاحب الزمان علیه السلام خار وذلیل اند که ایشان قدرت الله وید الله هستند.

پنجمین قدم دعای هر لحظه است بر سلامتی و درخواست تعجیل و فرج وگشایش در امر ظهور حضرتش وششمین گام وهفتمین قدم یکی پی دیگری خواهد آمد.

حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن وانگاه در طریق چون مردان راه باش

در این زمان است که ترنم باران رحمتش را بر شوره زا وجودمان حس خواهیم کرد ورنگ بوی زندگیمان امام زمانی خواهد شد چه عطر دل انگیزی است وچه حیات طیبه ای که هر لحظه اش با نام و یاد ولی حی وحاضر خداوند رقم بخورد پس بیایید از آن حضرت بخواهیم تا به، توفیق قدم نهادن در این راه و ثبات قدم درآن را عنایت فرمایند. به این امید دستان تمنا برآستان الهی بلند می کنیم و می خوانیم . (

غرفه سوم – غرفه نظرسنجی  

با نام او
و با ياد آخرين ولی او
حضار گرامی و میهمانان ارجمند با سلام و آرزوی ايامی خوش برای شما خواهشمند است نظرات و پيشنهادات خود را پيرامون اين برنامه گوشزد فرماييد؛ تا ما را در هرچه بهتر برگزار كردن آن در نوبت های بعدی یاری كرده باشيد. ضمناً در كنار اين برنامه كلاس هایی در طول سال در موضوع آشنایی با مباحث قرآن و عترت برگزار می گردد در صورت تمایل آمادگی خود را برای شركت در اين كلاس ها نيز اعلام نمایید.
 نظرات و پیشنهادات:
تمایل به شركت در كلاس آشنایی با قرآن و عترت دارم ؛ ندارم
نام و نام خانوادگی: سن: تلفن: آدرس الكترونیك:

برای دانلود فایل فرم نظرسنجی به صورت فایل pdf کلیک نمایید.


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا